سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکرم کریمی – کارشناس ارشد زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
احمد معتمد –
کریم سلیمانی –
قربان وهاب زاده –

چکیده:

عقب نشینی سواحل رودخانه یک فرآیند فرسایشی مهم در رودخانه های آبرفتی است. تغییرات کناری سواحل رودخانه تالار در استان مازندران یکی از معضلات اساسی این حوزه به ویژه در پایین دست می باشد که علاوه بر اثرات زیست محیطی منجر به تغییر جریان در آبراهه گردیده است. بازه مورد مطالعه از رودخانه تالار ۳۵۰۰ متر طول داشته که در قسمت پایین دست این رودخانه واقع شده است. برداشت رسوبات از مواد کناره ی رودخانه تالار در ۱۱ محل به روش ترکیبی انجام شد. در سه سایت رودخانه با الگوی شریانی، از پشته های رسوبی طولی نیز به طور جداگانه و در یک مقطع از آن به علت دسترسی آسانتر به ساحل دیگر رودخانه نمونه برداشته شد. برای هر نمونه از گراول ها، رسوبات بزرگتر از ۴ میلی متر تعداد ۱۰۰ عدد به طور تصادفی انتخاب و قطر بلند، متوسط و کوتاه توسط کولیس اندازه گیری شد. نمایش ابعاد رسوبات گراول برای هر مقطع در نمودار خطی چندگانه با نرم افزار SPSS18 ترسیم شد. فرم رسوبات، گردشدگی، عامل شکل و نسبت پهنی محاسبه و در اکسل بررسی شد. فرم غالب رسوبات در تمام مقطع ها به صورت دیسکی شکل بوده و کرویت آنها بسیارکشیده و پایین است. اختلاف آشکاری در روند عامل شکل مشاهده نشده و دامنه نسبت پهنی نسبتا یکنواخت است.گردشدگی خوب رسوبات نیز از حمل و نقل مسافت طولانی در بالادست حوزه ایجاد شده است. کوتاه بودن بازه مورد بررسی موجب اختلاف آشکار در روند پارامترهای ریخت سنجی رسوبات نشده است.