سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایر
فرشته عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
کوروس یزدجردی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
قدرت ا…. فرهودی – پرفسور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران،

چکیده:

بررسی رسوبات کواترنری و استفاده از شاخصهای مورفوتکتونیکی در تعیین فعالیتهای نئوتکتونیکی دانش جدیدی در زمینساخت است. شاخصهای رودخانهها ، پیشانی کوهستان و مخروط افکنه ها از جمله پارامترههای متعدد برای ارزیابی نئوتکتونیک هر منطقه میباشد.. بررسی شاخصهای مورفوتکتونیکی رودخانه مروارید ، گسل امتدادلغز مروارید با روند شمالغرب –جنوب شرق و فعالیت زون تراستی زاگرس در طول رودخانه نشاندهنده تغییرات در الگوی رودخانه میباشند. بررسی ،تحلیل و نتایج بدست آمده از رسوبات کواترنری، شاخضهای مورفوتکتونیک و ساختارها همگی موید فعال بودن منطقه مورد مطالعه میباشند.