سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی کسکنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – دانشیار- دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرآیندهای نیمه جامد مجموعه ای از روشهای نوین برای تولید قطعات با ریزساختارهای غیردندریتی، خواص رئولوژیکی منحصر به فرد و خصوصیات ساختاری و مکانیکی مطلوب تر هستند. به همین دلیل، ارزیابی دقیقتر تاثیر پارامترهای مختلف فرآیند بر ریزساختار ذرات تشکیل شده در قطعات نیمه جامد ضروری است. در این تحقیق، اثرات کسر ذرات جامد اولیه و نوع سیستم راه گاهی بر ریزساختار آلیاژ نیمه جامدA 356ریخته گری شده به روش گریز از مرکز بررسی گردید. به این منظور از دو کسر جامد ۰/۱۵و۰/۴۵و سه نوع سیستم راه گاهی که سیستم راه گاهی اول شامل راهگاه بارریز بدون ماهیچه، سیستم راه گاهی دوم شامل راهگاه بارریز با یک ماهیچه ماسهای مرکزی و سیستم راهگاهی سوم شامل راه گاه بارریز با ماهیچه ماسه ای مرکزی مبرددار بود، استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش کسرجامد، اندازه دانه ها، اندازه مجموعه دانه ها و کرویت دانه ها برای هر سه سیستم راه گاهی افزایش یافته و کرویت مجموعه دانه ها کاهش مییابد. با تغییر سیستم راهگاهی از حالت یک به سه در یککسرجامد مشخص، اندازه دانه ها کاهش و کرویت دانه ها افزایش یافت. درکسرجامد ۰/۱۵با این تغییر در سیستم راه گاهی، اندازه مجموعه دانه ها کاهش و کرویت مجموعه دانه ها افزایش مییابد. در کسرجامد ۰/۴۵با تغییر در سیستم راه گاهی و استفاده از ماهیچه ماسه ای مرکزی، اندازه مجموعه دانه ها افزایش و کرویت مجموعه دانه ها کاهش مییابد. تغییرات ساختاری مشاهده شده با استفاده از مکانیزم آگلومراسیون- دی آگلومراسیون توجیه شد