سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی برخورداری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدرضا جاهدمطلق – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

معمولا مقدار ضریب فراموشی تاثیر قابل توجهی در عملکرد الگوریتم شناساییRLS دارد. باتوجه به مشکلاتی که ضریب فراموشی ثابت در روند شناسایی ایجاد م یکند، به کارگیری روش هایی برای بهبود الگوریتمضروری می باشد. در این مقاله، روش جدیدی برای تغییر به هنگام ضریب فراموشی با استفاده از ناظر خبره معرفی شده است. در این روش مقدار مناسب برای ضریب فراموشی در هر گام، با توجه به تابعی معیار تعری ف شده و براساساستدلال هیوریستیک تعیین م یشود. ناظر خبره در الگوریتم شناسایی یک رگولاتور خودتنظیم، مورد استفاده قرار گرفته و با انجام شبی هسازی، رگولاتور خودتنظیم در سه حالت استفاده از ناظر خبره، ضریب فراموشی ثابت و ضریب فراموشی متغیر (الگوریتم فرتسکیو) مقایسه شده است. نتایج شبی هسازی بهبود مشخص ههای عملکرد سیستم با استفاده از ناظر خبره را نشان می دهد