سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر بهرامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
رضا شیرخانی – کارشناس ارشد ساختمان در شرکت نفت و گاز پارس
میرعلی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
فرزاد نقشین – کارشناس شرکت مهندسی گیلبان قالا.

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل ریخت شناسی یک رودخانه، بررسی مقطع رژیم و یا مقطع پایدار آن است. محققین روش های مختلفی برای یافتن مقطع پایدار رودخانه ها ارائه کرده اند. یکی از ساده ترین این روش ها استفاده از روابط رگرسیونی )روش تجربی( استخراج شده حاصل از برازش رویداده های رودخانه های در حالت رژیم می باشد. در این مقاله پارامترهای عرض، عمق و شیب ده بازه پایدار رودخانه ای با بستر شنی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن دبی غالب و اندازه متوسط مصالح بستر و با استفاده از روابط رژیم پیشنهادی محققین مختلف که با مطالعه بر روی رودخانه های مختلف جهان بدست آمده محاسبه گردیده است. از مقایسه مقادیر محاسبه شده با ابعاد متناظر واقعی، میزان دقت این روابط بر روی رودخانه های این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که روش سایمونز و آلبرتسون (Simons and Albertson, 1960) نسبت به سایر روش ها تخمین خوبی برای پیش بینی پارامترهای هندسی هیدرولیکی رودخانه های موجود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دست می دهد