مقاله ریشه های هویت جویی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان خلخال، سال تحصیلی ۹۲-۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ریشه های هویت جویی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان خلخال، سال تحصیلی ۹۲-۹۱
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله اعتماد به نفس
مقاله رسانه
مقاله دین
مقاله گروه
مقاله پایگاه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزخانی اقباله
جناب آقای / سرکار خانم: صغری ملک پور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به شناسایی ریشه های هویت جویی دانش آموزان دختر دبیرستانی خلخال در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ پرداخته و اطلاعات لازم به روش پیمایشی (پرسشنامه) و کتابخانه ای به دست آمده است، متغیر وابسته تحقیق هویت جویی و متغیرهای مستقل آن شامل میزان گرایش مذهبی، پایگاه اجتماعی خانواده، میزان دسترسی به شبکه های بیگانه، میزان انسجام گروه دوستان و میزان اعتماد به نفس دانش آموز می باشد که برای تعریف و تبیین روابط آن ها از نظریه های کارکردگرایی پارسونز، تقلید هربرت بلومر، مبادله اجتماعی مید، تضاد کارل مارکس و وبر، نظریه وبلن در حوزه مصرف طبقه تن آسا و زنان، تعامل گرایی نمادین، نظرات دورکیم در مورد دین و همچنین نظریه های حوزه روان شناسی مثل نظریه های پیاژه و تارد استفاده شده است. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار spss و آزمون های آماری متناسب مانند آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F و همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه توأم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و ثابت شد بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق رابطه معنی داری وجود دارد.