مقاله ریز ازدیادی گیاه دارویی سرخارگل (.Echinacea purpurea L) با استفاده از قطعات کوتیلدون و هیپوکوتیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: ریز ازدیادی گیاه دارویی سرخارگل (.Echinacea purpurea L) با استفاده از قطعات کوتیلدون و هیپوکوتیل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخارگل
مقاله ریزازدیادی
مقاله کوتیلدون
مقاله هیپوکوتیل
مقاله NAA ،BAP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: طراوت الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرخارگل گیاهی علفی و چندساله بوده و به لحاظ تجاری گونه ای بسیار ارزشمند محسوب می شود. ترکیبات فعال دارویی آن عمدتا شامل اسیدهای فنولیک و آلکامیدها هستند. به منظور بررسی شرایط ریزازدیادی این گیاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل ریزنمونه (هیپوکوتیل و کوتیلدون)، هورمون (۰، ۰٫۲، ۰٫۴، ۱٫۲ و ۲٫۴ میلی گرم در لیتر) و هورمون NAA (0، ۰٫۰۵، ۰٫۱، ۰٫۳ و ۰٫۶ میلی گرم در لیتر) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس ساده برای صفات کالوس زایی و باززایی ریزنمونه ها بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین برخی از عوامل مورد مطالعه بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل بین عوامل مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میزان کالوس زایی در ریزنمونه کوتیلدون و با تیمار ترکیبی BAP (0.2 میلی گرم در لیتر) و NAA (0 میلی گرم در لیتر) به میزان ۹۷ درصد و در ریزنمونه هیپوکوتیل با تیمار ترکیبی BAP (0.2 میلی گرم در لیتر) و NAA (0.6 میلی گرم در لیتر) به میزان ۹۱ درصد بود. تیمار BAP (0.4 میلی گرم در لیتر) و NAA (0 میلی گرم در لیتر) با میانگین ۵٫۳ نوساقه در هر ریزنمونه، بیشترین درصد باززایی نوساقه (۳۱٫۵ و %۳۲٫۵) را به ترتیب در ریزنمونه های کوتیلدون و هیپوکوتیل داشت.