مقاله ریزنشت تاجی بزاق در کانال های ریشه پر شده با رزیلون یا گوتاپرکا به دنبال حذف لایه اسمیر با EDTA یا MTAD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: ریزنشت تاجی بزاق در کانال های ریشه پر شده با رزیلون یا گوتاپرکا به دنبال حذف لایه اسمیر با EDTA یا MTAD
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Epiphany self-etch
مقاله کلرهگزیدین
مقاله رزیلون
مقاله ریزنشت
مقاله گوتاپرکا
مقاله MTAD و EDTA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری نسب امین
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی نژاد نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: بابکی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حائری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با پیشرفت سیستم های پر کردن کانال اخیرا سیلری تحت عنوان Epiphany self-etch (Pentron Clinical Technologies،LLS ،Wallingford ، CT، USA) به بازار عرضه شده که در آن نیازی به استفاده از پرایمر سلف اچ قبل از کاربرد سیلر نمی باشد. همزمان، آماده سازی سطح عاج با شستشو دهنده های مختلف ممکن است باعث تغییرات شیمیایی و ساختاری مختلف در عاج گردد. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر ) EDTAشستشوی نهایی با آب مقطر یا کلرهگزیدین) و MTAD بر ریزنشت تاجی بزاق در کانال های پر شده با سیستم Resilon/Epiphany self-etch یا گوتاپرکا AH Plus/ انجام شد.
مواد و روشها: در این تحقیق که به صورت ex vivo انجام شد تعداد ۱۴۰ دندان تک ریشه کشیده شده انسانی انتخاب و در حین آماده سازی با هیپوکلریت سدیم ۱٫۳% شستشو داده شدند. نمونه ها به ۶ گروه آزمایشی و ۲ گروه کنترل منفی و مثبت تقسیم شدند. لایه اسمیر در گروه های ۱ و ۴ توسط EDTA و شستشوی نهایی با آب مقطر؛ در گروه های ۲ و ۵ توسط EDTA و شستشوی نهایی با کلرهگزیدین ۲% و نیز در گروه های ۳ و ۶ توسط MTAD حذف گردید. کانال ها در گروه های ۱، ۲ و ۳ با گوتاپرکا/سیلر AH Plus و در گروه های ۴، ۵ و ۶ با رزیلون و سیلر Epiphany self-etch به روش تراکم جانبی پر شدند. بعد از قرار دادن نمونه ها در یک محفظه دوقسمتی و استریلیزاسیون آنها، بخش تاجی دندان ها در تماس با بزاق انسانی قرار گرفته و نمونه ها به صورت روزانه ۶۰ روز کنترل شدند. برای آنالیز داده ها از آزمون های chi-square، آنالیز بقا و log-rank استفاده شد.
یافته ها: نه نمونه (۴۵%) در گروه ۱، ۱۴ نمونه (۷۰%) در گروه ۲، ۱۸ نمونه (۹۰%) در گروه ۳، ۱۳ نمونه (۶۵%) در گروه ۴، ۷ نمونه (۳۵%) در گروه ۵ و ۱۳ نمونه (۶۵%) در گروه ۶ بعد از ۶۰ روز نشت بزاق داشته اند. میزان تفاوت در مقاومت در برابر نشت بین گروه های ۱ و ۳ و نیز گروه های ۳ و ۵ از نظر آماری معنی دار برآورد گردید.
نتیجه گیری MTAD :بر توانایی مهروموم کنندگی رزیلون/سیلر Epiphany سلف اچ تاثیر منفی نداشته ولی EDTA می تواند آماده کننده مناسب عاج در قبل از کاربرد گوتاپرکا/سیلر AH Plus باشد. همچنین، کلرهگزیدین می تواند یک شستشو دهنده نهایی خوب در کانال هایی باشد که با رزیلون/سیلر Epiphany سلف اچ پر می شوند.