مقاله ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۴ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروانش
مقاله ساقه زایی
مقاله ریشه زایی
مقاله ریزازدیادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی قاسمعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروانش یا پیچ تلگرافی (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) به علت وجود آلکالوئیدهای ارزشمند وین بلاستین و وین کریستین به عنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی شده است. لذا توسعه ریزازدیادی پروانش در محیط درون شیشه اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق از دو آزمایش جداگانه برای بهینه سازی ساقه زایی مستقیم و یک آزمایش ریشه زایی استفاده شد. طرح آماری مورد استفاده در آزمایشهای ساقه زایی مستقیم، فاکتوریل ۵×۳ (NAA´BAP و NAA´KN) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار بود. آزمایش ریشه زایی به صورت فاکتوریل ۵×۳ (NAA ´IBA) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت هورمون KN درصد اندام زایی و با افزایش غلظت هورمون NAA تعداد ساقه به ازا هر ریزنمونه افزایش یافت. ترکیب هورمونی یک میلی گرم در لیتر NAA به همراه ۰٫۱ میلی گرم در لیتر KN با میانگین ۱۳ گیاهچه بالاترین تعداد تولید گیاهچه را دارا بودند. مقایسه میانگینها نشان داد که بهترین مقدار BAP با ۸۷ درصد اندام زایی غلظت ۰٫۱ میلی گرم در لیتر و بهترین ترکیب هورمونی ۰٫۱ میلی گرم در لیتر BAP به همراه ۲ میلی گرم در لیتر NAA با ۱۰۰ درصد اندام زایی بود. در آزمایش ریشه زایی ترکیب ۰٫۴ میلی گرم در لیتر IBA به همراه ۴ میلی گرم در لیتر NAA بیشترین تعداد ریشه و طول ریشه را تولید کردند و در مجموع افزایش غلظت هورمون NAA باعث افزایش طول ریشه ها گردید.