مقاله ریتم شبانه روزی مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل و سوپراکساید دسموتاز در مردان فعال غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ریتم شبانه روزی مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل و سوپراکساید دسموتاز در مردان فعال غیرورزشکار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالون دی آلدئید
مقاله پروتئین کربونیل
مقاله سوپر اکساید دسموتاز
مقاله ریتم شبانه روزی
مقاله مردان فعال غیرورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گایینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره ریتم شبانه روزی اکسیدان ها و آنتی اکسیدان ها، تحقیقات زیادی انجام نشده است و نتایج تحقیقات موجود در این زمینه نیز متناقض است. از این رو هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات شبانه روزی MDA، PC و SOD در مردان جوان غیرورزشکار است. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. به همین منظور، ۱۰ دانشجوی فعال غیرورزشکار با میانگین سنی ۲۳٫۲±۲٫۵۷ سال، قد: ۱۷۴٫۵±۶٫۳۵ سانتی متر، وزن: ۶۵٫۹±۴٫۵ کیلوگرم از میان دانشجویان فعال و غیرورزشکار دانشگاه تبریز به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به مدت دو هفته برنامه خواب – بیداری، غذایی و فعالیت بدنی را بر اساس برنامه ارائه شده دنبال کردند. روز قبل از نمونه گیری همه آزمودنی ها در آزمایشگاه حاضر شدند و شب را در شرایط تحت کنترل محقق سپری کردند. برنامه غذایی و خواب – بیداری آنها قبل و در حین اجرای تحقیق به مدت ۴۸ ساعت توسط محقق کنترل شد. آزمودنی ها صبح ساعت ۸ از خواب بیدار می شدند و ساعت ۱۲ شب می خوابیدند و روزانه سه وعده غذایی اصلی یکسان را در ساعت ۸:۱۵ صبح، ۱۳:۳۰ ظهر و ۲۱:۳۰ شب می خوردند. نمونه گیری از آزمودنی ها از ساعت ۱۲ به مدت ۲۴ ساعت در فواصل زمانی ۴ ساعته (در ۶ زمان مختلف) به مقدار ۴ سی سی از ورید بازویی گرفته شد و برای بررسی مقادیر MDA، PC و SOD به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج تحلیل آماری با آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر ریتم شبانه روزی معناداری را در عامل MDA نشان داد (P=0.014). اما در دو عامل PC (P=0.808) و SOD (P=0.089) تغییرات معناداری مشاهده نشد، ولی در مقایسه زوج ها در عامل SOD بین برخی ساعات شبانه روز تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارگانیسم در اوایل صبح بیشتر در معرض استرس اکسایشی قرار می گیرد. در نتیجه اجرای هر گونه فعالیت استرسی در زمان صبح باید با دقت صورت گیرد.