مقاله ریبو نوکلئیک اسیدها (RNAs) در اسپرم بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ریبو نوکلئیک اسیدها (RNAs) در اسپرم بالغ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرم
مقاله رونوشت های (RNAs) کدکننده و غیر کدکننده اسپرمی
مقاله عملکرد رونوشت های اسپرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هسته اسپرم بالغ علی رغم عدم رونویسی، دارای جمعیت پیچیده ای از ریبونوکلئیک اسیدRNA=RiboNucleic Acid) ) از قبیل mRNAs mature RNAs وmiRNAs micro RNAs  می باشد که در طی مسیر اسپرماتوژنز(Spermatogenesis)  رونویسی و تجمع یافته اند. اسپرم بالغ فاقد ریبوزوم های سیتوپلاسمی و سیستم ترجمه می باشد، در حالی که mRNAs سیتوپلاسمیک توسط پلی زوم های میتوکندریایی ترجمه می شوند. رونوشت های اسپرمی نقش مهمی در سازماندهی کروماتین، نقش گذاری ژنومیک Genomic پدری و خاموش کردن ژن ها دارند. اخیرا انتقال RNA اسپرمی به سلول های اووسیت در هنگام لقاح و نقش اپی ژنتیکی و فراژنومیکی رونوشت های اسپرمی در اوایل رشد رویان نیز گزارش شده است. علاوه بر نقش زیستی RNA اسپرمی در اسپرم بالغ و رشد تخمک بارور شده، تفاوت پروفایل RNA در اسپرم بالغ مردان بارور و نابارور، پتانسیل بالقوه ای را به عنوان مارکرهای اسپرمی در ارزیابی باروری و ناباروری مردان فراهم می کند. در این مقاله مروری به حضور  RNAدر اسپرم بالغ، انواع و نقش های بالقوه آنها در باروری مردان و رشد تخمک بارور شده پرداخته می شود.