سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نعیم بذرافکن – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت نیازبشر به موادغذایی بیشتر شده که این خود موجب مصرف بی رویه نهاده های کشاورزی به ویژه سموم و کودهای شیمیایی و افت کش ها شده است باتوجه به افزایش مصرف کود و افت کش ها که سبب بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی شده اند نگرانیهای روزافزونی درباره محیط زیست جهانی و منافع آیندگان ایجاد شده و مفهوم کشاورزی ارگانیک اهمیت فزاینده ای درراستای توسعه کشاورزی پایدار درسرتاسر جهان پیدا کرده است ازانجایی که مبانی بکارگرفته شده درکشاورزی ارگانیک همان مبانی حاکم براکوسیستم های طبیعی است میتوان آن را تلاشی درجهت تحقق توسعه پایدار و همچنین واکنشی درمقابل پیامدهای انقلاب سبز که به تخریب و تحلیل محیط زیست منجر شده است دانست درحال حاضر پایداری دررابطه با کشاورزی ارگانیک بصورت یک جنبش به سرعت دربسیاری ازکشورهای درحال رشد مورد ملاحظه قرارگرفته است.