سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده نسرین رضوانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

چکیده:

کارآفرینی و آموزش صحیح آن یکی از راه هایی است که باید به عنوان اقدامی مفید جهت اشتغال زایی و توسعه اقتصادی جامعه مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله بعد از بیان تعریف و اهیت کارآفرینی و لزوم توجه به آن در مراکز دانشگاهی به بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزه و نگرش کارآفرینانه دانشجویان دانشگاهی می پردازیم. برای این کار یک نمونه ۵۰ نفری را از میان دانشجویان رشته های ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان که مجاز به گذراندن درس کار آفرینی هستند را انتخاب کرده و از طریق پرسشنامه اطلاعاتی در مورد گذراندن این واحد درسی،میزان انگیزه آن ها به کارآفرینی و میزان اهمیت حمایت دولت و خانواده در کارآفرینی جمع آوری کرده و پس از بررسی پایایی و مانایی داده های جمع آوری شده با استفاده از روش کرونباخ، با استفاده از نرم افزار SPSS گذراندن درس کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ایجاد انگیزه کارآفرینانه در میان دانشجویان رابطه ای مثبت و معنی دار با ضریب همبستگی ( ۰٫۵۴۳ ) وجود دارد و همچنین هر چه میزان حمایت دولت از طرح های کارآفرینانه بیشتر باشد، انگیزه افراد برای این کار بیشتر خواهد بود که ضریب هبستگی اسپیرمن برای میزان همبستگی این دو متغیر ( ۰٫۵۷۵ ) به دست آمده است.