سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین شهرکی مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دا
مریم هنرمند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دا

چکیده:

ارائه و بکارگیری رویکردهای نوین آموزش در راستای ارتقای نظام آموزشی کشور در افق ۱۴۰۴ ضروری می نماید. ارزیابی پیشرفت تحصیلی نیز، بخش مهمی از فرآیند آموزش محسوب گردیده و لذا روش های جدید و متفاوتی را طلب می کند. اهمیت آن، ناشی از وابستگی تحقق اهداف آموزش به وجود یک ارزیابی دقیق و سنجیده می باشد. روش ارائه شده برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی، دارای سه ویژگی متفاوت به نسبت روش های سنتی موجود می باشد؛ اول، درنظر گرفتن معیارها و پارامترهای موثر بیشتر. دوم، فازی سازی پارامترها. سوم، استفاده از نظریه فازی برای تحلیل و ترکیب پارامترها و رسیدن به نتیجه. در این روش، مدرس می تواند معیارهای متعددی برای ارزیابی در طول دوره آموزشی تعریف نماید که آزمون پایانی، یکی از معیارها و البته مهمترین آنهاست. بعلاوه برای هر آزمون، پارامترهای متعددی تعریف می شود که نمره خام (امتیاز)، یکی از پارامترها و البته مهمترین آنهاست. پارامترهای دیگر عبارتند از: سطح دشواری، پیچیدگی، اهمیت و میزان تمیز هر سوال؛ همچنین زمان صرف شده برای پاسخگویی به هر سوال نیز به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار می تواند لحاظ گردد. این روش، در ۳ نیمسال تحصیلی و هرنیمسال برای ۳ درس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، پیاده سازی شده و مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که روش ارائه شده به نسبت روشهای سنتی موجود، از قدرت و دقت بالاتری برخوردار بوده و نیز به دلیل بهره گیری از نظریه فازی، خروجی ارزیابی، برای انسان بیشتر قابل درک و پذیرش بوده و منصفانه تر می نماید.