سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه السادات صاق نژاد – دانشجوی دکتری آموزش بهداشت

چکیده:

سالانه صدها هزار نفر درتصادفات جاده ای در سراسر جهان کشته و زخمی می شوند این یکفاجعه انسانی است و جامعه بشری در فکر تخفیف این درد بوده و کاهشبار جراحات و حوادث ترافیکبه صورت یکهدف جهانی در آمده است.بهبود ایمنی یکمسئله فرهنگی است و جلوگیری از حوادث جاده ای به فرهنگسازی نیاز مند است. در سالهای اخیر حرکت ها و بسیج های ملی گسترده ای در سراسر جهان برای آموزش و فرهنگسازی طراحی و اجرا شده است. همبستگی و ارتباط قوی بین آموزش و رفتار ایمن در استفاده کنندگان از جاده ها وجود دارد. آموزشمی تواند منجر به افزایشآگاهی ،تغییر نگرشو در نهایت اصلاح رفتار در افراد شده و ارتقای فرهنگایمنی ترافیکرا به ارمغان آورد. فرهنگایمنی ترافیکباید به عنوان یکارزشدرسطح جامعه ترویج و نهادینه شود. استفاده از تئوریها و مدلهای علمی تغییر رفتار مانند مدل ایمنی رفتار محور ،مدل دلسوزی فعالانه واستفاده از تقویت مثبت، رویکردهای نوین درارتقای فرهنگایمنی ترافیکمی باشندکه در این مقاله ضمن تعریف فرهنگایمنی ترافیک ،اجزاو مفاهیم مدلهای فوق توضیح داده شده و راهکارهایی برای ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک پیشنهاد می شود.