سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر شهامت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

ابتکار جهانی درباره توسعه پایدار ۱۹۸۷ یک گفتمان درحال رشد درزمینه جهانگردی پایدار را بهوجود آورده است این پارادایم عالم گیر توسعه تلاش دارد تانظامهای بوم شناختی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی را به یکدیگر متصل و مرتبط سازد به گونه ای که رفاه نسلهای فعلی و آتی را تضمین نماید به اموال و همکاران ۱۹۹۶ هولدن ۲۰۰۰ برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد ۲۰۰۳ پارادایم پایداری فراگیر نیز بین رشته است و مستلزم طیفی از مهارت ها شناخت و ابزار است. طراحی و برنامه ریزی برای جهانگردی پایدار همانگونه که نشان داده می شود نیازمند موارد زیراست درک و فهم نظری درباره مسائل و موضوعات محلی و جهانی پایدار توسعه دانش فنی به منظور توسعه وکاربست ابزارهایی برای برنامه ریزی و توسعه پایدار و دانش عملی برای اتخاذ تصمیمات آگانه درباره معاملات تجاری و جذب جهانگردان که نیازمند آن است که فایده فردی اجتماعیو بوم شناختی از طریق اقدامات مربوط به جهانگردی پایدار به دست آید از آنجا که موضوعات مربوط به پایداری توسعه و جهانگردی به مسائلی شتابان و تاثیر گذار در قرن بیست و یکم تبدیل می شود توسعه واحدهایدرسی جهانگردی چندرشته ای یا میان رشته ای و بارنامه های اعطای درجهتحصیلی حتی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است.