سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین جعفری – استادیار بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگ
سعید طاووسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانش
سید مهدی نصیری – استادیار بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگ

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کاشت گندم در بقایای ذرت با نگرش بهره وری مصرف آب صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل میزان پوشش بقایای گیاهی ( در ۳ سطح: ۰% و ۵۰% و ۱۰۰%)، سامانه های مختلف کاشت ( کشت مرسوم، کشت با حداقل خاک ورزی و کشت مستقیم) و میزان آب آبیاری ( در ۳ سطح مختلف نیاز آبی شامل : ۶۰% و ۸۰% و ۱۰۰%) بود. آزمایش ها د رقالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات در ۳ تکرار صورت گرفت. کرت اصلی تیمار آبیاری، کرت فرعی سیستم خاک ورزی و کرت فرعی فرعی میزان بایا تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که سامانه های خاک ورزی و نیز تیمارهای آبیاری تاثیر معنی داری بر عملکرد محصول نداشته اند. در حالیکه عملکرد محصول تحت تاثیر میزان بقایای پوشیده شده سطح مزرعه قرار دارد به طوری که بیشینه عملکرد محصول در زمین فاقد پوشش گیاهی مشاهده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از سامانه حداقل خاک ورزی و ابیاری به میزان ۶۰% نیاز آبی بیشترین تاثیر را بر عملکرد محصول داشته است.