سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین پورتقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل، دانشگ
مهدیه ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروان
نعمت شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزف
رضا کارکن آزاد – هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی کفایت شبکههای عصبی مصنوعی و ویونت به عنوان یک روش سریع تر، امنتر و قوی -تری برای تعیین مقاومت برشی ستونهای بتنآرمه استوانهای است. کاربرد مدل شبکههای عصبی مصنوعی و ویونت ، یک پرسپترون ۳ لایه با الگوریتم پیشخورد با استفاده از یک گرادیان مزدوج مدرج بهکار گرفته میشود. مدل شبکههایعصبی مصنوعی و ویونت با استفاده از یک برنامه مبتنی بر نرمافزارMatlabتوسعه داده شده، آموزش دیده و تستشده است. خروجی مبتنی بر مدل شبکههای عصبی مصنوعی با خروجی ویونت مقایسه شده است. نتایج عددی نشان می دهند که مدل شبکههای عصبی مصنوعی و بالاخص ویونت مبتنی بر تعیین مقاومت برشی ستون های بتن آرمه استوانهای بسیار موفق می باشند