سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی فرهادی محلی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی،دانشگاه پیام نور،قائمشهر،ایران
رمضان غلامی – عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور،قائمشهر،ایران

چکیده:

سازمانهای عصر حاضر بیش از هر چیز به دانش نیاز دارند که از طریق آن بتوانند منابع انسانی گوناگون و متنوع را مدیریت نمایند نیروی انسانی با کیفیت، خلاق، پویا و دانش مدار مهمترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است لذا مدیراندر کنار داشتن مهارت های مدیریت دانش باید از علم مدیریت منابع انسانی برخوردار باشند. زیرا امروزه پذیرفته شده است که پباده سازیموفقیت آمیز مدیریت دانش مستلزم تعامل پویای مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی است. این موضوع در نگرش سیستمی به مدیریت دانش نیز کاملاً مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود مدیریت منابع انسانی می تواند مکمل مدیریت دانش باشد زیرا مدیریت منابع انسانی با هدف توانمند سازی منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمانها در سده ۲۱ ، جهت استفاده از دیگر منابع سازمان ،ایجاد و امروزه در حال رشد و توسعه می باشد. در این راستا دانش سرمایه اصلی سازمان است که طی مدیریت دانش معرفی می گردد .لذامدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق، دریافت ، سازماندهی ، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته ها در سازمان است. هدف در مقاله حاضر تعریف و تشریح مفاهیم مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و ذکر اهمیت و ضرورت آنها می باشد .در راستای دسترسی به هدف مذکور ادبیات موضوعی مربوط به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی به همراه موضوعات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت، آنگاه به طراحی ، تبیین و ارائه مدلی جامع به منظور بیان عوامل موثر در مدیریت دانش پرداخته و رابطه میان مدیریت منابع انسانی و رویکرد سیستمی مدیریت دانش به صورت شماتیک طراحی و ترسیم گردید .در پایان مقاله ، موارد مذکور جمع بندی شده ، بحث و نتیجه گیری ، کاربردهای مدیریتی ، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات آینده ارائه شد.