سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم همدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن قنبرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با توجه به مخاطرات ناشی از استفاده نابجا از منابع طبیعی بایستی برنامه های مدیریتی ابخیزها با توجه به مفهوم توسعه پایدار و براساس رویکرد مدیریت یکپارچه تدوین گردد تحقیق حاضر از رویکرد سناریوسازی در حوضه آبخیز چنارلی که یکی از حوضه های حساس به فرسایش و لسی استان گلستان استفاده شده است دراین تحقیق با استفاده از شاخص هایمختلف از دسته معیارهای فیزیکی اقتصادی اجتماعی و اکولوژیک اثرات مختلف اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک با درنظر گرفتن ۴ گزینه مدیریتی اگروفارستری، تراس بندی، جنگلکاری و بانکت بندی به همراه درختکاری به صورت کمی پیش بینی گردید. به منظور براورد مقادیر شاخصهای فیزیکی از مدل هیدرولوژیکی SCS و مدل فرسایشی EPM استفاده گردید. جهت بدست آوردن شاخصهای اقتصادی از تجزیه و تحلیل هزینه های متغیر و متوسط درامدهایناخالص حاصل از انجام فعالیت های مختلف استفاده شد شاخص احتماعی از نتایج پرسشنامه با انجام مطالعات میدانی و بهکمک توزیع دو جمله ای بدست آمد.