سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب آذرمند – کارشناسی ارشد
رضا رمضانی خورشید دوست – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برنامه ریزی ازجمله موضوعات میان رشته ای است که پژوهشگران از دیدگاه های مختلفی به آن مینگرند این درحالی استکه پیچیدگی نظامهای کنونی نیاز به پیش بینی آینده عدم استفاده برتر از منابع و مانند آن ضرورت پرداختن جوامع به برنامه ریزی را بیشتر کرده است دراین مقاله روشی نو از برنامهریزی پیشنهاد می شود که ارتباط تنگاتنگی با مباحث راهبردی داشته و از تسهیلات ریاضی ـ منطقی بهره می برد دراین روش شناختی از رویکرد پایین به بالا botoom-up دربرنامه ریزی استفاده می شود همچنین سه نوع ابزار کنترلی ریاضی ـ منطقی شامل ماتریسهای مستقیم ماتریسهای غیرمستقیم و ماتریسهای متناظر برای پرهیز ازخطا دربرنامه ریزی در قالب الگوریتم ارایه میشود مطالعه موردی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است دراین مبحث به شناخت بخشها و مناطق توامان پرداخته میشود.