سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

محققان در زمینه مالی بیشتر متمایل به تأکید بر موضوعاتی در باب تصمی مگیری های مالی بلندمدت به ویژه برروی ساختار سرمایه، سود سهام تقسیمی، سرمایه گذاری و تصمیم گیری های در ارتباط با ارزش گذاری شرکتمی باشند. با این وجود، دارایی های کوتاه مدت و بدهی ها عناصری مهم از کل دارایی های شرکت محسوب شده و تجزیه و تحلیل آنها امری مورد نیاز می باشد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین رویکردهای سرمایه در گردشجسورانه و محافظ کارانه و سود آوری می پردازد و همچنین ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمان بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ را مورد توجه قرار می دهد. نتایج بدست آمده از این تحقیقنشان می دهد که بین رویکردهای سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط منفی وجود دارد و همچنین هیچ ارتباط معناداری بین سطح داراییهای جاری و بدهی ها و ریسک شرکت وجود ندارد