سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصوم برون – آموزشکده فنی و حرفه ای سماء دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایران

چکیده:

این پژوهش با استفاده ازمدل علیت گرنجری به بررسی این مطلب می پردازد که آیا اطلاعات موجود در پیش بینی های مدیران متاخر براطلاعات موجوددرسودهای گزارش شده می باشد همزمان با آنها و یا متقدم برآنها؟ بدین معنا که آیا پیش بینی های سود توسط مدیران مالی برسودهای گزارش شده تاثیر می گذارند متقدم برآنها هستند یا از سودهای گزارش شده اثر می پذیرند متاخر برانها هستند و یا این تاثیر متقابل است همزمان و مکملند؟ نتایج نشانگر این است که سودهای گزارش شده توسط مدیران حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی سود بوده و از طرفی سودهای پیش بینی شده حاوی اطلاعات اثرگذاربر گزارش سود می باشند بطوریکه می توان گفت اطلاعات موجود درگزارش های سودمدیران مالی و سودهای پیش بینی شده مکمل یکدیگرند نه جانشین همدیگر بطوریکه یک رابطه همزمانی بین این دومنبع اطلاعاتی وجود دارد.