سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام هاشمی چمگردانی – کارشناسی ارشد(هوش مصنوعی )، نبی اکرم، تبریز، ایران
محمدعلی بادامچی زاده – گروه مهندسی کنترل ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز، تبر

چکیده:

در الگوریتمSPSAابتدا یک بردار تصادفی در فضای nبعدی مسئله با نام xبه صورت تصادفی و با شرط ارضای محدودیت های مسئله تولید می شود. در روش پیشنهادی این مقاله به جای شروع از یک بردار، به اندازه فضایnبعدی مسئله، ازkبردار تصادفی که هر یک از بردار ها نشانگر یک نقطه در فضای مسئله است استفاده می کنند و روند جستجوی نقطه بهینه مسئله را به طور موازی برای هر یک ازkنقطه ادامه می دهد و در نهایت از بین kپاسخ به دست آمده بهینه ترین پاسخ را به عنوان خروجی مشخص شود. نتایج شبه سازی نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی می باشد