سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس _ گروه مهندسی کامپیوتر
سیدمرتضی بابامیر – دانشگاه کاشان _ گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل آزمون نرمافزار، تولید مجموعه دادههای آزمون است. تولید این مجموعه دادهها میتواند به روشهای مختلف انجام شود، اما اگر این مجموعه درست یا کامل تولید نشود، نمیتوان بوسیله آن در باره درستی نرمافزار موردآزمون قضاوت تامی ارائه نمود. اگر بتوان توصیف نرمافزار را با روشی دقیق و کامل ارائه کرد، آنگاه میتوان مجموعه دادههای آزمون درست و کامل تولید کرد. رویکردهای رسمی از روشهایی است که دارای استحکام و مبنای ریاضی متقن است و برای توصیف دقیق و کامل نرمافزار مورد استفاده واقع میشود. با استفاده از یک روش رسمی، میتوان یکسیستم را به صورت انتزاعی توصیف کرد، از وارد شدن به جزییات پیادهسازی خوداری نمود و در نتیجه به اهداف رویکرد آزمون جعبه سیاه کمک کرد تا بتوان مجموعه نمونههای آزمون را از یک ضابطه انتزاعی تولید کرد. از طرف دیگر معمولامجموعه دادههای آزمون نرمافزار نامتناهی است که در عمل استفاده از آن مشکل میشود. بنابراین در فرآیند تولید مجموعه دادههای آزمون، باید به گزینش دادههای آزمون از این مجموعه پرداخت، بطوریکه مجموعه گزینششده کافی، کامل و در عین حال دارای اندازهای قابل اجرا باشد. در این مقاله سعی میشود با استفاده از ایدههای موجود تولید آزمون و همچنین ایدههای موجود پالایش مجموعه دادههای نامتناهی، استفاده از رویکرد رسمی جبر برای تولید مجموعه دادههای آزمون نشان داده شود. سپس با طرح یک مسئله نمونه، نحوه تولید دادههای آزمون عملا مشخص میشود.