سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ذاکراستقامتی – دانشجوی گرایش سازه دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود فضاهای شهری و مسایل گوناگون اقتصادی،اجتماعی و سیاسی، اقبال گستردهای به احداث سازه- های بلند مرتبه بهوجود آمده است. از طرف دیگر، آییننامه های لرزهای مرسوم بر پایه درک رفتار سازههای کوتاه و متوسط بنا شدهاند. به این ترتیب نیاز به تدوین آیین نامه هایی بر مبنای نگرشهای نوین طراحی مانند طراحی بر اساس عملکرد برای سازههای بلند احساس می شود. برای برطرف نمودن این نیاز، پروژه تحقیقاتی سازه بلند در مرکز تحقیقات زلزله اقیانوس آرام با همکاری آژانس مدیریت بحران فدرال آمریکا، شورای فناوری کاربردی، شورای طراحی سازههای بلند لوس آنجلس و چندین سازمان و مرکز تحقیقاتی دیگر در دوازده کارگروه راه اندازی شده است. گزارش کارگروه هفتم با عنوان مدلسازی و معیارهای پذیرش برای طراحی لرزهای و تحلیل سازههای بلند به جمعبندی تحقیقات انجام شده در مسایل مطرح در مدلسازی غیرخطی سازههای بلند میپردازد. گزارش کارگروه دهم با عنوان راهنمای طراحی لرزهای بر اساس عملکرد سازههای بلند در زمینه مباحث طراحی بر اساس عملکرد در طراحی لرزهای سازههای بلند میباشد. از دیگر توصیهنامههای مطرح میتوان به یک روش جایگزین برای تحلیل و طراحی لرزهای سازههای بلند قرار گرفته در ناحیه لس آنجلس اشاره کرد. این توصیهنامه در گزارش مطالعه موردی عملکرد لرزهای سازههای بلند طراحی شده توسط روشهای جایگزین برای طراحی سه نوع سازهبلند مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله به رویکرد توصیهنامههای فوق به مدلسازی غیر خطی اعضای قابی در سازههای بتنی بلند مرتبه پرداخته و ضمن بررسی ومقایسه مباحث مطرح شده، یک چارچوب واحد برای نیل به این هدف مطرح خواهیم کرد