سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرضعلی سالاری سردری – کارشناس ارشد رشتهجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل
ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل
علیرضا بستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

افزایش جمعیت شهری و بهره برداری از منابع محیطی مدیریت کارامد منابع را ضروی می سازد در چارچوب توسعه پایدار شهری توجه به شاخصهای محیطی اقتصادی و اجتماعی رشد هوشمند شهری اصل اساسی می باشد براین اساس ارزیابی پتانسیل ها و محدودیتهای اکولوژیک و توسعه سازگارا و متناسب با طبیعت استفاده از مصالح و مواد بومی تناسب جمعیت و منابع طبیعی در روند توسعه شهرها ضروری می باشد با توجه به شرایط شهر لامرد و محیط طبیعی خشک آن و فعالیت های صنعتی در منطقه پارسیان مهر انرژی پارس جنوبی و تحولات گوناگون اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و حتی سیاسی آن در منطقه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بررسی های میدانی و تکنیک SWOT به ارزیابی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید درونی و خارجی توسعه پایدار در شهر لامرد پرداخته شده است یافته های پژوهش نشان میدهد که با توجه به موقعیت خاص مکانی و ژئواستراتژیکی لامرد استراتژی ها و راهکارهای توسعه پایدار شهر لامرد با بیان ویژگیهای بارز و پتانسیل های آن و شناسایی چهار عامل قوت ها ، ضعف ها – درونی و تهدیدها و فرصت ها امکانات – بیرونی SWOT در وضعیت اقتصادی ۶ قوت و ۵ ضعف، ۳ فرصت و ۳ تهدید، فرهنگی – اجتماعی ۷ قوت و ۱۰ ضعف و ۷ فرصت و ۵ تهدیدو اکولوژیکی ۶ قوت و ۶ ضعف ، ۳ فرصت و ۲ تهدید مورد ارزیابی و سنهجش قرار گرفته اند که در پایان پژوهش با در نظر گرفتن مفهوم و هدف توسعه برای تکامل ظرفیتها و توانایی ها بایستی میان توسعه فعالیت های صنعتی منطقه و سکونت گاههای انسانی برای تکامل ظرفیت ها و توانایی ها بایستی میان توسعه فعالیت های صنعتی منطقه و سکونتگاههای انسانی به صورت متوازن باشد وبرحفظ محیط زیست و بهره گیری از نیروی انسانی و متخصص بومی و گسترش راههای ارتباطی وسایل حمل و نقل مجهز در راستای توسعه بلندمدت و تلفیق حفاظت و توسعه دستیابی به عدالت اجتماعی به همراه توسعه اجتماعی و فرهنگی تاکید گردیده است.