سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید غائی – دانشگاه پیام نورتهران کارشناسان ارشد MBA
محمد جانبزرگی –

چکیده:

این مقاله به منظور تبیین مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بررسی نقش پارادایم فکری نوآوری ارزش مطروحه درآن دربسترسازی ایجاد کسب و کارهای خلاقانه و کارافرینی تدوین شده است درمفهوم استراتژی اقیانوس آبی حوزه های کاری خدماتی و بازارها به دو اقیانوس آبی و قرمز تشبیه شده است اقیانوسهای قرمز درواقع حوزه های شناخته شده درفضای کسب و کاربازارهستند و نمادکلیه صنایع وخدماتی اند که امروزه موجود بوده و سازمان ها درآن به رقابت می پردازند اقیانوسهای آبی نیز درواقع فضاهای شناخته نشده حوزه های کاری و خدماتی هستند و نمادکلیه حوزه هایی می باشند که با ایجاد تفکری دیگرگونه نسبت به ارزش قابل ارایه مشتری و برهم زدن واگرای قواعد بازی فضاهایی جدید و نوآورانه برای خلق کسب و کارهایی فراترازمرزهای مرسوم بوجود می آورد نکته بارز دراین رویکرد استراتژیک به بازار خلق کسب و کار و کارافرینی درون بازارهایی است که درحال حاضر وجود دارند و حتی دروضعیت اشباع و رقابت بسرمی برند