سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کمالی – مهندسین مشاور پارس آب تدبیر
حسین بختیاری –

چکیده:

الزامات قانونی درهر سطح ازجمله موارد بسیار مهم و حلقه های رابط بین سیاستهای کلان و فعالیت های اجرایی به شمار می رود لذ مدیریت برمحیط زیست و اجزای آن از یک سو و پیاده سازی الزامات قانونی از سوی دیگر از جمله اقدامات اساسی در فرایند مدیریت پایدار محیط زیست محسوب میشود دراین مقاله رویکردهای جهانی و نحوه و ورود استانداردهای بین المللی مدیریت محیط زیست سری (ISO١۴٠٠٠ به مبحث قوانین و مقررات مربوط به پسماندها مورد نقد و بررسی قرارگرفته و ضمن بررسی نواقص و نارسایی های موجود در دو بعد ساختار و نحوه پیاده سازی استانداردهای یاد شده در کشور راه کارهای حل معضلات یاد شده بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.