سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پویا جودی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهش
هانیه مهدیزاده –
محمد آزاد –

چکیده:

شهرها ونواحی اطرافشان همواره به دلیل تمرکز محیطی کانونی هجوم مخاطرات زیست محیطی می باشند و این مساله به خصوص درشهرهای کشورهایدر حال توسعه نمود بیشتری می یابد یک اقتصادشهری و متمرکز همیشه با مشکل آلودگی محیط مواجه است لیکن موضوع مقابله با آلودگی دردهه های اخیر مورد توجه متخصصین قرار گرفته است از آنجایی که برای کاهش هرچه بیشتر مقدار آلودگی هزینه کنترل آن با سرعت بیشتری افزایش می یابد لذا هدف از بین بردن کامل آلودگی محیط نه تنها غیرعملی است بلکه از نظر اقتصادی حالت مطلوب هم نیست این امر از یک سو و روند شتابان توسعه از سوی دیگر موجب شده است که امروزه ارزیابی اثرات ناشی از توسعه برمحیط زیست به عنوا ن بخشی از فعالیت های توسعه مدنظر قرارگیرد که این امر لزوم ارزیابی راهبردها جهت انتخاب بهترین راهبرد و یا اصلاح آنها را پیش آورد به گونه ای که ارزیابی برنامه ها و راهبردها و اثرات حاصل از انها به ویژه در حوزه اثرات زیست محیطی از اهمیت برجسته ای برخوردار شده و روشها وفنون گوناگونی برای آن پدیدآمده است.این مقاله با هدف ارزیابی راهبردهای توسعه در نمونه ای از این نوع برنامه ها برنامه راهبردی شهر تهران ارایه شده و تلاش کرده است تا با بکارگیری یک روش ارزیابی فن تحلیل چند معیاری و معیارهای متناسب با آن راهبردهای توسعه برنامه مذکور را مورد سنجش قرار دهد انجام پژوهش نشان داد که راهبردهای ت وسعه برنامه راهبردی شهر تهران در حوزه اقتصادی از انطباق مناسب با اهداف پایداری محیط برخوردار است هرچند که توجه به این به برخی از معیارها قوت و ضعف بیشتری را نشان میدهد.