سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم مخبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، علوم و تحقیقات یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
کمال میرزایی – عضو هیئت علمی، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد میبد ، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

چکیده:

وب کنونی، یک سرویس ارتباطی سند محور بر پایه جستجو بر اساس کلمات کلیدی و قابل فهم تنها برای انسان است ، ازاین رو مشکلات زیادی در بازیابی اطلاعات موردنظر کاربر دارد و امروزه برای پشتیبانی از بسیاری نیازها ناکارآمد است. درنتیجه «وب معنایی» به عنوان یک راه حل مطرح شد که هدف آن را می توان بهبود نتایج جستجو، استنتاج و فهم اطلاعات توسط ماشین ها و بازنمایی دانش، تحلیل محتویات وب و گنجاند محتوی معنایی در صفحات وب دانستد در این راستا تکنولوژی های زیادی ازجمله OWL, RDF و آنتالوژی مطرح شده اندد ای پژوهش به ارائه رویکردی جهت طراحی و ساخت معماری یک سیستم نرم افزاری در حوزه وب معنایی با زیرساخت آنتالوژی پرداخته استد سیستم CBA_CSA یک برنامه وب معنایی در حیطه تجارت الکترونیک است. رویکرد طراحی و ساخت معماری ای سیستم معنایی نوعی نگرش ساختاری پایی به بالا در طراحی و توسعه وب ها را با استفاده ازبرنامه نویسی معنایی دنبال می کند و به علت زیرساخت آنتالوژی ای قابلیت را دارا است تا برحسب نوع کاربرد سیستم، طراحی و توسعه آنتالوژی با بهره گیری از متدولوژی متناسب با همان کاربرد صورت پذیرد. این نوع نگرش و معماری، بهبود جستجو را نه تنها در یک وب سایت بلکه در کل سطح وب به دنبال دارد رویکرد مطرح شده نمایانگر آن است که اگر معماری وب ها مبتنی بر زیرساخت آنتالوژی و طراحی از جاء به کل، با الگوریتم هوشمند معنا محور صورت پذیرد، برخلاف برنامه نویسی «وب ۲» مبتنی بر پایگاه داده های رابطه ای می تواند تمامی روابم بی کلمات را استنتاج و بازنمایی نماید و بهبود نتایج پرس وجو را در ارائه مرتبط ترین پاسخ ها به کاربر به دنبال داشته باشندد به عبارت دیگر نتایج ارزیابی، تحلیل نوع و ماهیت برنامه نویسی و اجرا سیستم CBA-CSA مبتنی بر برنامه نویسی «وب کنونی» و «وب معنایی» ازنظر ماهیت ساختاری، تکنولوژیکی و کیفیت انواع جستجو و بازیابی اطلاعات در هر دو عرصه «وب ۲» و «وب ۳» حاکی از آن است که معماری ارائه شده در سیستم معنایی CBA_CSA به علت ماهیت هوشمند آنتالوژی در استنتاج معنایی، انعطاف پذیری در متدولوژی های ساخت بر اساس نوع کاربرد سیستم ها و قابلیت توسعه برخلاف «وب ۲» قادر است خود را به صورت هوشمند در سطح وب گسترش داده، به صورت یک گراف یکپارچه ظاهر گردد که در بهبود نتایج جستجو و پوشش چالش تکنولوژیکی بین دو عرصه از وب نقش بسزایی ایفا خواهد کردد به طورکلی از مهم تری دستاوردهای این پژوهش می توان به طراحی معماری و نوع نگرش متفاوت آن اشاره نمود که با ارائه یک معماری خاص در لایه آنتالوژی پشته وب معنایی دنبال شده است. د متدولوژی متناسب با کاربرد در ساخت آنتالوژی می تواند علاوه بر بهبود جستجو، افزایش کارایی، انعطاف پذ یری، قابلیت استفاده مجدد، توسعه پذیری و مقیاس پذیری را نیا به دنبال داشته باشدد این نگرش همچنین در راستای همگرایی شکاف تکنولوژیکی بین «وب ۲» و «وب ۳» که یکی از چالش های تکامل وب معنایی است مؤثر واقع شده و آن را تا حدی پوشش دهد.