سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون رشیدی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران
فرهاد رشیدی – کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

به یک اعتبار تفکر گرایشی است به تغییر و واسازی و ساختن اطلاعات. این گرایش نه تنها از بعد آینده نگری سازنده است بلکه در بعد هم زمانی نیز در یادآوری اطلاعات در کلاس درس نیز تأثیر مثبت دارد. دانش آموز در رویکردهای جدید آموزش هم یادگیرنده است و هم محصول یادگیری؛ محصول یادگیری از آن جهت که مهارت های عملی تفکر را می آموزد. از ضرورت های پرداختن به این موضوع همین بس که تحول هر جامعه ای در دل تحول معرفت نهفته است و تحول معرفت در تفکر. روش پژوهش روش اسنادی تحلیلی است. سؤالات پژوهش در این تحقیق شامل ۱- ضرورت ها و الزامات آموزش تفکر چیست؟ ۲- تفکر شامل چه نمودهای مهارتی است؟ ۳- برای آموزش مهارت های تفکر چه روش ها و راهبردهایی مناسب است؟ پس از تبیین ضرورت ها و مهارت های تفکر در سطوح مختلف، راهبردهای تفکر با استفاده از حلقه های میانی همچون عوامل زمینه ساز و بررسی ابعاد تفکر؛ به بخش عملیاتی یعنی تدریس ربط داده شده اند. در جمع بندی یافته ها بر ویژگی برجسته این تحقیق که قابلیت استفاده برای معلمان مسلط و نیز استفاده از بخش رویکردهای تدریسبرای معلمان کمتر مسلط است؛ تأکید شده است.