سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
عطیه مهرزاد –
انا عبدالشاهی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سحر صباحی – دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

دستیابی به عرضه با ثبات موادغذایی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین اولویتهای راهبردملی با توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور است که با رویکردی نو مورد توجه قرارگیرد دراین مقاله سعی شده اس متغیرهای مهم و موثر بر عرضه با ثبات مواد غذایی روابط حاکم میان آنها و بردار ویژه ارجحیت آنها با استفاده از روشها و تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه MADM با ساختاری رده ای در سه سطح گسترش عرضه با ثبات موادغذایی با تکیه بر تولید ازمنابع داخلی به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی هدف تصمیم گیری، عوامل موثر بر عرضه موادغذایی براساس نتایج مطالعات امنیت غذایی در سطح بین المللی شامل جمعیت تولیدات قیمت، صادرات و واردات و درامد ملی و متغیرهای موثر بر عرضه با ثبات موادغذایی شامل محیط تولید اقلیم و خاک فناوری اقتصاد تولید الگوی تولید ساختار تولید و الگوی مصرف که از یافته های این پژوهش است تعیین گردد دراین تحقیق از تکنیک AHP برای تعیین بردار ارجحیت متغیرها با توجه به ماتریس های مقایسات زوجی مراحل مختلف استفاده شده است همچنیندر هر مرحله شاخص سازگاری به منظور اعتبار نتایج محاسبه شده است.