سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، گروه ساختمان، دانشگاه شهی
پریسا قبادی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه
احد نظری – استادیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، گروه ساختمان، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در پروژ ههای خطی- تکراری، دستهای از فعالیتها در واحدها یا بخشهای مختلف تکرار میشوند. از آنجا که موفقیت پروژه مستلزم برنامهریزی همهجانبه و صحیح آن میباشد و به دلیل ماهیت پروژه های خطی – تکراری و اهمیت مسائلی مانند پیوستگی کار منابع، نرخ بهرهوری متغیر پرسنل و تاثیر آموزش بر کارآیی آنها برنامه زمان بندی این پروژه ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو زمانبندی این پروژهها متفاوت بوده و با روشهای معمول نمیتوان آن را بهینه نمود. در پژوهش حاضر روشهای ارائه شده برای این امر بررسی شده و روشی نوین با هدف رفع نواقص روشهای قبلی معرفی میگردد