سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نیما مختارزاده – دکتری مدیریت صنعتی
محمدرضا آراستی – دانشیار دانشگاه شریف
سیدمصطفی رضوی – دانشیار دانشگاه تهران
احمد جعفرنژاد – استاددانشگاه تهران

چکیده:

چالشهای رقابتی نیازصنایع به شناسایی و انتخاب تکنولوژی های توانمندساز اینده را حیاتی نموده است اهمیت تعیین جهت حرکت صنعت و ضرورت اولویت بندی سرمایه گذاری های تکنولوژیک درزیربخشهای مختلف اهمیت برنامه ریزی تکنولوژی درسطح صنعت را نشان میدهد بررسی تحقیقات صورتگرفته درحوزه برنامه ریزی تکنولوژی درسطح صنعت نشان میدهد که متودولوژی های مورد استفاده دراغلب تحقیقات یا توسعه یافته روشهای برنامه ریزی تکنولوژی سطح بنگاه می باشند و یا از تغییر درچارچوبهای سیاست گذاری تکنولوژی درسطح ملی بدست آمده اند دراین مقاله با اتخاذ یک رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها مدلی سه سطحی برای برنامه ریزی تکنولوژی درسطح صنعت ارایه نموده ایم که درسطح مرجع خطوط کلان توسعه تکنولوژی انتخاب میگردد و درسطح میانی مدل سبد حوزه های تکنولوژی که پاسخ مناسب به نیازمندیهای کلیدی سیستم میدهند تعیین میگردد.