سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هانیه شهسواری – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموززشی – دانشگاه تهران – دانکشده روان شمناسی

چکیده:

در این پژوهش با نگاهی هدفمند به آموزش تاریخ و رویکردی سیستمی به مولفه ها و ملزومات محقق سازی آرمان ایجاد هویت ملی در فراگیران بر اساس تاثیر گذاری چند جانبه مولفه ها و ملزومات سازه سواد تاریخی و ویژگی های حرفه ای مدرسان و با در نظرر داشتن تایج نحقیق انجام شده در این راستا که بر رابطه مستقیم اجزای این دو سازه در راستای برآورده سازی هدف فوق صحه نهاده است ملزومات اساسی برآورده سازی آرمان سیستم آموزشی در رابطه با آموزش تاریخ به نحوی همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی رایطه بین ویژگی های حرفه ای دبیران درس تاریخ با میزان سواد تاریخی دانش آموزان انها ، دانش آموزان رشته علوم انسانی پایه سوم دبیرستانهای منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ و معلمان تاریخ این مدارس به عنوان جامعه اماری این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند که برای گردآور داده ها دو ابزار محقق ساخته – پرسشنامه ویژگی های حرفه ای و آزمون سنجش سواد تاریخی – مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند و سولات تحقیق با استفاده از روش همبستگی آزمون شده و به دلیل یفی بودن متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه شده و مبنای قضاوت قرار گرفت. نتایج حاکی ار آن است که بین ویژگی های حرفه ای دبیران درس تاریخ و میزان سواد تاریخی دانش آموزان آنها رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.