سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب الله سالارزهی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی راستی – کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

تامین اجتماعی یکی از ارمغان های دنیای سرمایه داری است که بعد از انقلاب صنعتی با افزایش نیروی کار و تشکیل مجامع کارگری بجهت حفظ صیانت پشتیبانی و تامین آینده نیروهای مولد جامعه بعنوان یک نهاد حمایتی مورد توجه قرارگرفت که نقشی بسیار موثر و مفید در تامین امنیت جامعه بازتوزیع درآمد و رفع فقر ارتقا سلامت جامعه افزایش بهره وری و تامین عدالت اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و بدین جهت از جایگاه شایان توجهی در تمامی اجتماعات بشری برخوردار است درادبیات توسعه اقتصادی از تامین اجتماعی هم به عنوان ابزار توسعه و هم به عنوان هدف و غایت توسعه استفاده شده است به این مفهوم که برای رسیدن به توسعه پایدارتامین اجتماعی از مهمترین ابزارها می باشد و از سوی دیگر انتظار می رود که سطح بالاتر توسعه یافتگیدرهر جامعه ای امکان گسترش کمی و کیفی تامین اجتماعی را فراهم نماید. دراین مقاله ضمن بررسی نقش مهندسی مجدد فرایندها در سازمان تامین اجتماع یازدریچه جهاد اقتصادی نیز به آن توجه خواهیم داشت.