سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع
زهره زعیمی بافقی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حمید داوودپور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعباس حسینی جو – دانشجوی دکتری

چکیده:

حوادث مختلفی وجود دارد که درمساله مکانیابی تسهیلات میت واند برعملکرد یک تسهیل اثرگذار باشد دراین مقاله مساله مکانیابی p- میانه درشرایط اختلال بررسی میشود تسهیلات بهدو دسته تسهیلات قابل اطمینان و تسهییلات غیرقابل اطمینان تقسیم میگردند برای هریک از تسهیلات غیرقابل اطیمنان احتمال خرابی متفاوت و مستقل درنظر گرفته میشود سپس یک مدل جدید برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای این مساله درفضای گسسته ارایه میگردد و یک الگوریتم آزادسازی لاگرانژ برای حل آن توسعه داده می شود نتایج محاسباتی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی کارا است