سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی مظهری – دانشگاه تهران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سعید افشارنیا – دانشگاه تهران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، طراحی مناسب شبکه آینده و اصلاح ساختار شبکه فعلی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این میان، استفاده از بانکهای خازنی به منظور جبران بخشی از توان راکتیو مورد نیاز بارها، از جمله فعالیتهای مرسوم در شرکتهای توزیع است. در این مقاله مسأله مکانیابی بانکهای خازنی با رویکردی جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین در محیط یک شبکه توزیع تجدید س اختار شده مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور، نایقینی در سرویسرسانی به هر مشترک با راهکار جدیدی تعیین شده و هزینه دریافتی بابت انرژی الکتریکی و نیز جریمه خاموشیها مبتنی بر سطح قابلیت اطمینانِ فراهمشده برای مشترک محاسبه شده است. علاوه بر این موارد ، اثرات خازنگذاریِ شبکه توزیع بر نرخ خطا در فیدرها و نیز ضریب استهلاک خازن ها در قالبی جدید فرمول بندی شدهاند. در پایان، مسأله مکانیابی چندهدفه خازنهای فشار متوسط برای یک شبکه ۳۴ باسه، در قالب یک مسأله بهینهسازی با استفاده از اتوماتای یادگیر حل شده و مراحل تطابق آن با مسأله حاضر تشریح شده است . نتایج حاصلشده کارایی مدل پیشنهادی را نشان میدهند.