سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد احمدی لیوانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه سیستم
مهدی آبادی –
میثم علیخانی –

چکیده:

یکی از چالش های مهم در طراحی شبکه های حسگر بی سیم WSNs) وجود محدودیت در مصرف انرژی گره ها است. بنابراین، هررویکرد امنیتی برای تشخیص نفوذ در این شبکه ها باید از دقت بالایی برخوردار بوده و در مصرف انرژی گر هها صرفه جویی کند. در این مقاله، دورویکرد متمرکز و توزیع شده انرژی کارا برای تشخیص نفوذ در شبک ههای حسگر ب یسیم پیشنهاد می شود. در رویکرد توزیع شده، هر شبکه حسگربی سیم به تعدادی گروه تقسیم می شود. در هر گروه تعدادی گره به عنوان گره ناظر انتخاب می شوند. این رویکرد شامل دو مرحله آموزش و تشخیص است. در مرحله آموزش، در هر گروه یک نمای سراسری از ترافیک عادی شبکه ایجاد می شود. فرآیند ایجاد این نما بین گر ههای ناظر توزیع می شود. در هر گره ناظر یک زیرنمای متفاوت از ترافیک عادی شبکه ایجاد می شود. هر گره ناظر با استفاده از تحلیل مولف ههای اصلیPCA) زیرنمای متفاوتی از ترافیک عادی شبکه ایجاد کرده و برای سایر گره های ناظر ارسال می کند. مجموعه این زیرنماها، نمای سراسری ترافیک عادی شبکه را تشکیل می دهد. در مرحله تشخیص، هر گره ناظر از این نمای سراسری برای تشخیص نفوذ در شبکه استفاده می کند. نتایج آزمای شهای انجام شده نشان می دهند که رویکرد توزیع شده از نرخ تشخیص بهتری نسبت به رویکرد متمرکز برخوردار می باشد و با انجام پردازش درون شبکه ای مصرف انرژی گر هها را کاهش م یدهد