سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سنبل فرج محمدی – مهندس معمار- طراح، کارشناسی معماری از دانشگاه کمال الملک
روژین اسکندری – مدرس دانشگاه ،دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اس

چکیده:

دراین پژوهش دربرآنیم تا با هدف آسیب شناسی موضوعی نماهای ساختمانی وشناخت مقوله ای به نام هویت در نما وپیوستگی آنها بایکدیگر ، نمای ساختمانها را به عنوان یکی از عناصری که در ارتقای کیفیت فضای شهر و القای آرامشبه شهروندان تاثیر زیادی دارد معرفی کنیم . این پژوهش با رویکردی تحلیلی بحث نماسازی درساختمان را به عنوان یک بحث هویتی و فرهنگی مطرح میکند که در سال های اخیر با تقلید های کورکورانه ازسبک های معماری،استفادهبی رویه و نابه جا از ازمصالح،منجر به آشفتگی در نمای شهری گشته است . در فضای شهر دو مفهوم وجود دارد. یکی منظر شهری که به شکل فیزیکی دیده می شود و دیگری سیمای شهری که به معنی تاثیر فضای شهر بر روان آدمهاست. تاثیری که مستقیماً از نماهای ساختمانی گرفته می شود.بنابراین با تحلیل بستر های نماسازی حال حاضر،جنبه های زیباشناختی ) مانند رنگ ، فرم و المان هاو..( و ضوابط و روش های نظارت و مداخله مدیریت شهری در طراحی و نگهداری نماهای ساختمانی، لزوم پیوستگی میان هر سه موضوع جستجو شده است. نتیجه این پژوهش ایجادوتقویت پیوند میان سه مقوله مطرح شده و تعامل بین اندیشه های طراحی شهری، معماری، معماری منظر، شهرسازی ، روانشناسی محیط و ادراک مردم در رابطه با نگرش صحیح به نمای ساختمان است که نهایتاً ارتقاء کیفیت محیط و بهبود سیما و منظر شهر ) در سطوح محلی تا شهری و ساختمان های خاص( را موجب می شود.