سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رضایی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی
پریسا قبادی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احد نظری – استادیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

از آغاز تاریخ بشر تاکنون ، دست یابی به آسایش، آرمش روحی، رفاه اجتماعی و تنوع در زندگی روزمره، جزء مهمترین اهداف انسان بوده که با سختتر شدن شرایط زندگی در جوامع بشری عصر حاضر، اهمیت بیشتری یافته است. بنابراین یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذاران در جهان امروز به مسئله تأمین زیر ساختهای لازم برای ایجاد و توسعه فضاهای خاصی جهت برآورده نمودن این دسته از نیازهای ضروری جامعه معطوف میگردد. مجموعههای تفریحی – رفاهی به عنوان یکی از عوامل مهم در رفع این نیازها بهشمار میآیند که در کنار عوامل تأثیرگذار دیگر به ایفای نقش می پردازند. مجموعههای مذکور ماهیت ویژه ای دارند که از تنوع و تعدد مکانی و فضایی در آنها و نیاز به زیرساخت های گسترده نشأت میگیرد. به همین دلیل، این پروژه ها در مقایسه با بسیاری از دیگر پروژههای رایج در صنعت ساخت، بهطور قابل ملاحظهای نیازمند سرمایهگذاری بزرگتری هستند. این امر، سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در این زمینه را محدود ساخته و مستلزم سیاستگذاری های ویژه ای به منظور ترغیب بخش خصوصی برای توجه به این مهم است. در این تحقیق براساس ارزش افزودهای که هر بخش از یک پروژه ساخت مجموعه تفریحی – رفاهی ایجاد میکند (با توجه به دوره بازگشت سرمایه پروژه)، به اولویتبندی کاربریهای مختلف و متنوع این پروژهها پرداخته میشود. سپس بر اساس ارزش های خالص فعلی پروژه در حالت های مختلف، یک برنامه ریزی بهینه برای ساخت این مجموعهها ارائه میگردد. بدین منظور فرآیند ساخت یک مجموعه تفریحی – رفاهی، شبیهسازی شده و برای بهینهسازی چیدمان و توالی اجرای بخشهای تشکیل دهنده آن از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید . برنامهریزی حاصل از این پژوهش ، علاوه بر حفظ جریان ن قدینگی پروژه در یک سطح قابل قبول ، با هدف منفعت بیشتر سرمایهگذاران پروژه و در نتیجه ایجاد انگیزش بیشتر در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این پروژهها و رفع بیش از پیش نیازهای کشور در این مهم، ارائه گردیده است