سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حسین غفاری توران – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تحولات بهوجود آمده دردنیای تجارت منجر به پیدایش نظریه ها ورویکردهای مختلفی دربخشها و مفاهیم تجارت از جمله تامین وخرید شده است این رویکردها هریک زاییده تفکرات و نیز بکارگیری مفاهیم جدید درزمینه تولید و تجاریت و نیز تامین و خرید گشته است مثلا بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی عامل اصلی پیدایش EDI و نیز سیستمهای هوشمند درتامین وخرید شده و مفاهیم تفکر ناب رویکرد تامین ناب را معرفی نمودهاست این رویکردها خود به نوعی بیانگر سیرتحول تامین از ابتدا تاکنون هستند که برخی از آنها جایگزین برخی دیگرگشته اند درادامه برخی نظریه ها سیستم ها و رویکردهای نوین دررابطه با تامین خرید و تدارکات مورد بررسی قرار میگیرد و ویژگیهای هریک بیان میشود.