سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ظهراب اداوی – هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی قنواتی –
کامیار کاظمی –
عباس علیزاده شوشتری –

چکیده:

مادامیکه مکانیسمهای اصلی قانونی و محافظت موجود در کشورهای فردی قرار دارند، همکاری بین المللی، به چند دلیل، نیاز فوریتی است: بسیاری از گونهها در عرض مرزهای بین المللی مهاجرت میکنند. تلاشهای حفاظتی باید گونهها را در تمام نقاط دامنهی انتشارشان حمایت کند. تلاش در یک کشور (برای حفاظت ) بی فایده خواهد بود اگر زیستگاههای حساس(مهم) در سایر کشورهامادامی که یک حیوان به آنجا مهاجرت میکند،تخریب شود. برای مثال تلاش برای حمایت از گونههای پرنده مهاجر در شمال اروپا صورت نمیپذیرد اگر زیستگاه زمستان گذران پرندهها در آفریقا تخریب شود.دادوستدهای بین المللی در فرآوردههای بیولوژیکی پیش پا افتادهاند (معمولی هستند). تقاضاهای قوی برای یک فرآورده در یک کشور میتواند باعث بهره برداری زیاد از گونهها توسط کشورهای فقیر یا دادوستد غیر قانونی برای حمایت این تقاضا را شود. منفعت سود تنوع بیولوژیکی اهمیت بین المللی دارد. جوامع در سطح ملی توسط گونهها و تنوعشان که میتوان استفاده کشاورزی، دارویی، و صنعتی از آنها کرد. همیاری رسانده، توسط اکو سیستم که به مناسب شدن آب و هوا کمک میکند و توسط پارکهای ملی و ذخیرهگاه- های زیست سپهر در جهت اطلاعات علمی بین المللی و ارزش توریست یاری رسانده است . بسیاری از برنامههای آلودگیهای محیط زیستی که اکو سیستم را تهدید میکند در محدوده بین المللی هستند و نیاز به همکاری بین المللی دارند. مانند تهدیدهایی شامل آلودگی های اتمسفر و بارانهای اسیدی ; آلودگی دریاچهها، رودخانهها، و اقیانوسها؛ فراوردههای گازهای گلخانهای و تغییر آب و هوای جهانی; و تقلیل رفتن اوزون