سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید یغموری – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
مجتبی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

چکیده:

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه پروری دارد. نظام های آموزشی نخبه پرور با شناسایی دانش آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند . در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه ساز برای تحقق رویکرد نخبه پروری در نظام های آموزشی نخبه پرور است . از طرفی نخبگان را می توان در دو طیف تجزیه گرا و ترکیب گرا دسته بندی نمود. نخبگان تجزیه گرا توان و استعدادشان در یک زمینه مشخص علمی و نظری، به صورت محض متمرکز شده و نخبگان ترکیب گرا توانائی بروز عملیاتی نخبگی خود را در شرایط بی ثبات ، متغیر، و دشوار، در حوزه های چند زمینه ای و بین رشته ای، دارند. در مقاله حاضر، زمینه های مناسب برای فعالیت نخبگان تجزیه گرا و ترکیب گرا با تأکید بر نیاز کشور مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مشخصه ها و نیازمندیهای برنامه درسی مناسب برای پرورش نخبگان تجزیه گرا و ترکیب گرا در دو طیف برنامه درسی تجزیه گرا و برنامه درسی ترکیب گرا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .