سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی رنجبر – کارشناس ارشد امور فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک
رضا تاج آبادی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی اراک
محمدجمال باقری – کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و مدیر روابط عمومی دانشگاه اراک
سمیه شعبانی – لیسانس حسابداری اداره دادگستری شهرستان اراک

چکیده:

هدف این مقاله، بررسی اخلاق حرفه ای در کتابداران با تأکید بر پدیده سانسور درمجموعه سازی کتابخانه ها است. در حرفه کتابداری قوانین و اصول معمولا بر اعمالی اشاره دارد که انتظار می رود در جهت اهداف، مقاصد و الزام های حرفه ایباشد. ضروری است کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در کتابخانه ها خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی بدانند و با رعایت اخلاق حرفه ای کتابداری که خودجزیی از آموزه های کتابداری است، برخوردی موثر و مناسب با مراجعان داشته باشند. حرفه ای بودن در کتابداری متضمن ایجاد قابلیت دسترس ی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، حفظ اعتماد مراجعین، رعایت حق مالکیت معنوی مربوط بهتولید اطلاعات و حفظ میراث فرهنگی عمومی است. اخلاق حرفه ای کتابداران به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات و تشویق کتابخانه ها و کارکنان آنها بهحفاظت خصوصی و محرمانه از استفاده قانونمند افراد از کتابخانه ها و منابع آنهاست. کتابداران و اطلاع رسانان در زمینه انجام وظایف حرفه ای خود در جامعه مسئولیت های اخلاقی خاصی دارند تا آزادی افراد بر اثر فشارهای محیط خدشهدار نشود و امکان همزیستی همگان با تبادل درست اطلاعات فراهم آید . مقاله حاضر پس از بیان تعاریفی از اخلاق، لزوم و ضرورت آن، دانش اطلاع رسانی وحوزه های مربوط به آن؛ اهمیت پایبند بودن به اصول و قواعد اخلاق حرفه ای در مسائل و موضوعات مختلف دانش اطلاع رسانی را متذکر و به شناخت و آگاهی هرچه بیشتر پاره ای از مهم ترین وظایف و مسوولیت های کتابداران و متخصصاناطلاع رسانی در پرتو اخلاق حرفه ای کمک می کند و به عنوان راهنمای کاری آنها، موجبات شناخت عموم جامعه از فعالیت هایشان را فراهم خواهد ساخت .راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عبارتند از: آموزش افراد متخصص در زمین ه اخلاق حرفه ای که هم در رشته کتابداری متخصص باشند هم از علم مدیریت واخلاق آگاهی داشته باشند؛ برگزاری دوره هایی مختص مدیران کتابخانه ها ب همنظور بررسی اخلاق حرفه ای؛ استفاده از مدیرانی در کتابخانه ها که با اخلاق حرفه ای کتابداری آشنایی دارند ؛ تدوین منشور اخلاق حرفه ای برای کلیهکتابخانه ها اعم از کتابخانه عمومی، دانشگاهی، تخصصی و کودکان و غیره؛ الگو قرار دادن و توجه به منشور اخلاقی کتابداران و وجود اصول مکتوب اخلاقحرفه ای در هر کتابخانه ای؛ برگزاری بیشتر دوره های آموزشی اخلاق حرفه ایبرای کتابداران؛ تدریس درس اخلاق در کتابداری و اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها برای رشته کتابداری.