سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا ابوالحسنی –
علی محقر –

چکیده:

اولین گام در راستای اصلاح الگوی مصرف گازطبیعی اولویت بندی بخشهای مختلف مصرف است. از این رو درمقاله حاضر سعی شده درحوزه علمی پژوه شعملیاتی ابتدا بخشهای مختلف مصرف گازطبیعی و شاخ صهای مطرح برای اولویت بندیبخشهای یادشده طی یکسری مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های منظم با خبرگان صنعت نفت و گاز شناسایی شوند. سپس با رویکردفازی به مدد دو گروه پرسشنامه کیفی اهمیت شاخص های مطرح و ارزش کمی شاخص های مهم برای اولویت بندی بخشهای مختلف مصرف به روش میانگین گیری از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب صنعت نفت وگاز تعیین شوند تا بابکارگیری روش و آنتروپی وزن شاخ صهای مهم بدس تآید. مطابق نتایج حاصله، شاخص امنیت انرژی مهمترین شاخص و به ترتیب شاخص کارایی مصرف انرژی، ارزش افزوده، امنیت ملی در سطح بی نالملل و تاثیرات توسع های در سطح کشور دومین تا پنجمین شاخ ص مهم برای اولویت بندی بخشهای مختلف مصرف تعیین و تبیین شدند