مقاله روی آورد خلقی رضایت شغلی: هسته ارزشیابی های خود در محیط کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: روی آورد خلقی رضایت شغلی: هسته ارزشیابی های خود در محیط کار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته ارزشیابی خود
مقاله خودکارآمدی تعمیم یافته
مقاله حرمت خود
مقاله نوروزگرایی
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت طاووسی محترم
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده حوری شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت شغلی از طریق هسته ارزشیابی های خود بر اساس چهار رگه مجزا و سازه هسته ارزشیابی خود در شکل مستقیم در یک جمعیت ایرانی صورت پذیرفت.
روش: با استفاده از روش نمونه برداری نظامدار، ۱۰۰ نفر از جامعه کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با سطح تحصیلات کارشناسی انتخاب شدند و به مقیاس های حرمت خود روزنبرگ، خودکارآمدی تعمیم یافته جاج، مقیاس نوروزگرایی آیزنک و مقیاس درونی بودن، افراد قدرتمند و شانس لوینسون، مقیاس هسته ارزشیابی خود جاج در شکل مستقیم و سنجش رضایت شغلی کلی بریفیلد و روث، پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادند که اندازه مستقیم هسته ارزشیابی خود، حرمت خود و خودکارآمدی تعمیم یافته با رضایت شغلی همبستگی مثبت معنادار و نوروزگرایی با رضایت شغلی همبستگی منفی معنادار دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هسته ارزشیابی خود، نوروزگرایی و حرمت خود توانستند به ترتیب ۱۸ درصد، ۹٫۴ درصد و ۵٫۴ درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین کنند.
نتیجه گیری: هسته ارزشیابی خود بر فرایند ارزیابی شناختی که منجر به رضایت شغلی می شود اثر می گذارد و می تواند تغییرات مربوط به رضایت شغلی را پیش بینی کند.