مقاله رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی به مفهوم «حقیقت» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۲۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی به مفهوم «حقیقت»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقیقت
مقاله ضدبازنمودگرایی
مقاله ذهن با مثابه آینه
مقاله ضدماهیت باوری
مقاله زبان و رورتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی نبی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله سعی شده است مفهوم حقیقت از منظر اندیشه نئوپراگماتیستی رورتی مورد بررسی قرار گیرد. رورتی همانند بسیاری از فیلسوفان پست مدرن مفهوم حقیقت را انکار می کند. او در این کار از تفکرات پراگماتیستی و پست مدرنیستی بهره می جوید. رد ذهن به مثابه آینه طبیعت، ضدبازنمودگرایی، ضدماهیت باوری و تاکید بر زبان از جمله مقدماتی است که رورتی از طریق آنها حقیقت را انکار می کند. او با توجه به این مقدمات نظریه مطابقت صدق را رد و از نظریه پراگماتیکی صدق از نوع جیمزی دفاع می کند. در این مقاله کوشیده ایم با استناد به نوشته های رورتی مساله انکار حقیقت را مورد بررسی قرار دهیم.