مقاله رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه برند
مقاله اعتماد برند
مقاله وفاداری برند
مقاله ارزش ویژه برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: پوراشرف یاسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: سایه میری کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: قهری شیرین آبادی الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در بازار جهانی، مارک های تجاری قوی حرف اول را می زنند؛ شاید به این دلیل که مارک های تجاری یک ابزار رابطه ای مهم برای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها هستند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند لاستیک بارز در شهر کرمان انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرف کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های کلوموگروف – اسمینوف و تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری، موجود در بسته های نرم افزاری SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند لاستیک بارز در شهر کرمان تاثیر معناداری دارد. این در حالی است که تاثیر عامل وفاداری برند نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.